Chuyên viên pháp chế

Hà Nội | Số lượng: 1 | Hạn nộp: 15 - 09 - 2016 Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp lý đối với hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ của Công ty; -Soạn thảo các công văn, quy định nội bộ, hợp đồng và các văn bản khác liên quan đến hoạt động của Công ty

Xem thêm
TOP