Thông tin update dự án

HH – Cập nhật tiến độ HANOI HOMELAND Tháng 12/2017

 

 

Một số hình ảnh tại công trường dự án Hanoi Homeland tính đến thời điểm 22/12/2017

 

 

 

 

  

 

HẢI PHÁT THỦ ĐÔ

 

TOP